Hur hjälper vi dig och din utbildning?

Luleå Studentkårs viktigaste uppgift är att bevaka och höja kvaliteten på utbildningar går under den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Vi hjälper dig som student med allt från tentor som inte blir rättade i tid till överbelastade kurser.

Vi representerar studenterna i olika instanser på LTU för att förbättra din utbildning på lång sikt, t.ex. vid rekrytering av ny personal, ändringar av utbildningar och hur servicen till studenter ska fungera, programråd, filosofiska fakultetsnämnden, ledningsgruppen för studentservice, utbildningsråd och ledningsgruppen på din institution. Huvudansvarig inom utbildningsfrågan är Vice Kårordförande. Inom begreppet utbildningsbevakning ingår:

 • Hjälpa studenter som har problem med utbildning i något avseende
 • Driva utbildningsrelaterade frågor inom universitetets filosofiska fakultet
 • Föra fram studenternas åsikter vid strategiska och operativa beslut som universitetet tar
 • Stötta Luleå studentkårs utbildningsbevakare i de fall där det behövs

Då detta är en hjärtefråga för oss finns det mycket information vi vill delge våra medlemmar, tryck på pilarna för att expandera informationen du är ute efter:

Utbildningsutskottet – vi som arbetar för dig och din utbildning

Luleå Studentkårs utbildningsutskott har hand om frågor gällande utbildning och utbildningskvalitet. Luleå Studentkår anser att alla skall få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Luleå Studentkår dagligen inom alla delar av universitet för att driva studenternas röst. Stöter du på något problem så finns vi där som stöd.

När du har ett utbildningsrelaterat problem, rapportera in det på utbildningsbevakning.se. Vi som jobbar med utbildningsfrågorna på Luleå Studentkår är: Vice Kårordförande som alltså har huvudansvaret för utbildningsfrågor i kåren. I Luleå Studentkårs interna arbete är Vice ansvarig för hur Luleå Studentkår sköter utbildningsbevakning ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. Gentemot LTU är Vice nästan alltid den som representerar i allt som berör studier och utbildningskvalitet. Vice har även övergripande ansvar för projektet Studentmentorerna och ansvar för utdelning av priset Årets lärare.

Utbildningsbevakare

Varje sektion inom Luleå Studentkår har utbildningsbevakare som arbetar med utbildningsfrågor samt tar hand om utbildningsärenden som anmäls via utbildningsbevakning.se. Utbildningsbevakarna agerar även som jurygrupp för priset Årets lärare. Här nedan kan du se vilka det är samt vilken mailadress respektive utbildningsbevakare använder sig av.

Utbildningsbevakning.se

Utbildningsbevakning.se är ett ärendesystem som ägs av Luleå Studentkår och Teknologkåren tillsammans. Webbplatsen skapades under 2015 som ett sätt att underlätta för studenter när de vill  anmälan utbildningsrelaterade problem på LTU.

Såhär hanteras ett ärende:

 1. Ett ärende anmäls av en student
 2. Utbildningsbevakaren för det programmet som studenten läser tar emot ärendet.
 3. Utbildningsbevakaren pratar med läraren, utbildningsledare eller examinatorn beroende på vilket slags problem det är.
 4. Utbildningsbevakaren återkopplar till studenten och håller kontinuerlig kontakt till dess att problemet är löst.
 5. Ärendet avslutas.
Anonyma tentamina

Nedan följer kårerna vid LTU:s samlade och gemensamma ställning i frågan om anonyma tentamina

Undersökningen som gjordes bland Luleå tekniska universitets studenter under våren 2015 visar att nästan en fjärdedel av studenterna anser att de, eller någon de känner, har blivit rättad till för- eller nackdel på grund av dennes relation till sin lärare. Det är en oroande stor andel vilket även syns i studentärenden och åsikter som framförs till kårerna. Studenter anser att de i olika fall har blivit orättvist bedömda vid rättningsförfarandet, eller till och med inte vågar framföra sina åsikter för rädsla att det ska påverka bedömningen av deras examination. Införandet av anonyma tentamina tror vi skulle eliminera en stor del av den här problematiken och skapa en större trygghet bland våra studenter.

I övriga Sverige har 10 av 16 universitet helt eller delvis infört anonyma tentamina. Processen för hur det går till är liknande bland de olika universiteten och Luleå tekniska universitet bör ha samma goda förutsättningar för ett sådant införande. I samband med att det här redan ses över i projektet med tentamensprocessen och i.o.m. införandet av det nya LADOK-systemet med stöd för kodade tentor är det en bra tid för universitetet att starta ett arbete kring anonyma tentamina.

En god rättsäkerhet gällande examination bidrar till en mer stabil och trygg arbetsmiljö för våra studenter och medarbetare, för att utesluta alla sorter av medveten, likväl som omedveten, diskriminering. UKÄ ställer sig positiva till anonyma tentamina, där de anser att det finns ett värde för alla att den rättande läraren inte vet vem provdeltagaren är.

Teknologkåren och Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet anser därmed att det bör vara av hög prioritet för universitetet att fortsätta utreda frågan och se över hur anonyma tentamina kan implementeras.

Mer information om själva undersökningen hittar du i dokumenten nedan.

Studenters rättigheter och skyldigheter – några av LTU:s punkter

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har bestämt för att det ska bli bättre för studenterna. Tyvärr följs inte alltid alla regler. Varje student har rätt till det som står punktat och har rätt att prata med sin lärare eller examinator om detta inte uppfylls.

Mer information finns på: Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU.

Upplever du  att LTU inte har uppfyllt dina rättigheter ska du som student under filosofiska fakuleteten rapportera detta till oss på Luleå Studentkår. Alla utbildningsrelaterade problem rapporterar du in på utbildningsbevakning.se.

Studenten förväntas

 • ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.
 • genomföra kurs- och terminsregistrering inom angiven tid.
 • anmäla sig till tentamina.
 • regelbundet kolla sin student e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Canvas.
 • Kontakta LTU för särskilt stöd vid funktionsvariation. Tillexempel vid läs- och skrivsvårigheter.

Studenten ska få

 • en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • rimlig tid på sig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
 • schema senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
 • hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat i kursplanen.
 • kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället.
 • personskadeförsäkring.
 • bli likabehandlad oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kurser

 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i HP.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.

Uppmuntra framgång

Precis som att det ibland kan gå mindre bra är det även viktigt att fånga upp det som fungerar bra under året. Detta är en lika viktig del i vårt arbete. Varje år delar vi även ut priset årets lärare, som går till den lärare studenterna tycker har skött undervisningen extra bra under verksamhetsåret. Samt så delar vi varje år ut stipendier till studenter som har utmärkt sig under sin studietid.