MEDLEMMAR (som påverkar)

Vi utgår från våra medlemmar. Luleå Studentkårs arbete utgår från att vi ska arbeta med det våra medlemmar vill att vi ska arbeta med. Det är helt enkelt våra kårmedlemmar som påverkar och styr Kåren i den riktning de vill att vi ska gå mot. Detta gör våra medlemmar i vårt Kårfullmäktige.

KÅRFULLMÄKTIGE

Kårfullmäktige är Luleå Studentkårs högst beslutande organ. Här tas de viktigaste strategiska besluten om Kåren och dess arbete, det kan vara allt från hur medlemmarna önskar att kårpremiering bör ske på STUK till att arbeta för anonyma tentamina. Här sitter ledamöter från varje sektion och för talan för deras studenter, men här kan varje enskild student som är kårmedlem sitta med och påverka. Det är alltså här som kårmedlemmar kan föra fram åsikter och påverka hur de tycker att Kåren ska arbeta.

KÅRSTYRELSEN

Kårstyrelsen är Luleå Studentkårs verskällande organ. Här sitter Kårordförande och Vice kårordförande (Presidiet) samt ordförande från varje sektion under Luleå Studentkår. Det är här som besluten från Kårfullmäktige bearbetas för att sedan delegeras till ledningsgrupp, sektioner och andra förtroendevalda. Det är även här beslutsförslagen till fullmäktige bearbetas.

PRESIDIUM (Påverkansenhet)

Det är presidiets roll att vara Luleå studentkårs ansikte utåt och arbeta med påverkansarbete på LTU-nivå, regionalt och nationellt. Presidiet är även arbetsledare för ledningsgruppen och ska fungera som en länk mellan kårstyrelse och ledningsgrupp. I presidiet sitter Kårordförande och Vice kårordförande.

LEDNINGSGRUPPEN

I ledningsgruppen sitter projektledare, kommunikationsansvarig och näringslivskontakt. I denna grupp ingår även Presidiet och det är denna grupp som ni hittar på kontoret och arbetar mer operativt med det som Kåren ska arbeta med, och följer därmed de riktlinjer som Kårstyrelsen beslutar om. Dessa poster är experter inom ett specifikt område och jobbar b.la. med informationsspridning, genomföranden av projekt (ex Nolleperioden) och näringslivsanknytning.

SEKTIONER

Sektionerna är en stor del av Luleå Studentkår. Det finns sex sektioner som alla arbetar närmst studenterna med utbildningsutveckling, näringslivsanknytning och studiemiljö inom respektvive utbildningsområde. Det är genom våra sektioner som mycket arbete som Kåren gör i slutändan kommer fram till den enskilda studenten.

MEDLEMMAR (som upplever påverkan)

Till slut har vi våra medlemmar igen. Det är till dem som egentligen allt vi beslutat om i Kårfullmäktige och som sedan arbetats med genom organisation i slutändan kommer till.