Studenters rättigheter och skyldigheter

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har bestämt för att det ska bli bättre för studenterna. Tyvärr följs inte alltid alla regler. Varje student har rätt till det som står punktat och har rätt att prata med sin lärare eller examinator om detta inte uppfylls.

Mer information finns på: Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU.

Upplever du  att LTU inte har uppfyllt dina rättigheter ska du som student under filosofiska fakuleteten rapportera detta till oss på Luleå Studentkår. Alla utbildningsrelaterade problem rapporterar du in på utbildningsbevakning.se.

Studenten förväntas

 • ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.
 • genomföra kurs- och terminsregistrering inom angiven tid.
 • anmäla sig till tentamina.
 • regelbundet kolla sin student e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Canvas.
 • Kontakta LTU för särskilt stöd vid funktionsvariation. Tillexempel vid läs- och skrivsvårigheter.

Studenten ska få

 • en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • rimlig tid på sig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
 • schema senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
 • hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat i kursplanen.
 • kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället.
 • personskadeförsäkring.
 • bli likabehandlad oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kurser

 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i HP.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.

Har du frågor som rör ett specifikt område är du alltid varmt välkommen att kontakta Luleå Studentkårs experter. Vi hjälper dig även med att lösa  problem som rör dina studier vid Luleå Tekniska Universitet.

Utbildning
Studie- och arbetsmiljö
Likabehandling

vice@luleastudentkar.com
hsso@luleastudentkar.com
projektledare@luleastudentkar.com

Vice Ordförande
Huvudstuderande Skyddsombud
Projektledare

Angelica Borg
Vakant
Zandra Thunholm