Studentmentorena var ett kårdrivet projekt i syfte att hjälpa förstaårselever under sitt första studieår med målet att öka genomströmningen på våra utbildningar. I detta projekt utsågs en äldre student, en mentor, att hjälpa en grupp nya studenter, adepter.

Under detta projekt gavs möjligheten för nya studenter att få lära sig värdefulla egenskaper som så som studieteknik och att arbeta i grupp, men också kunskap om sådant utanför studierna. Projektet var menat att ge nya studenter de egenskaper som gör det möjligt att inte bara klara en kurs men även att få en bred kunskap om kursens innehåll. De hade även en personlig kontakt med sin mentor som alltid var redo att hjälpa och lyssna på svårigheter med studier och även personliga problem under de träffar de hade under årets gång.

Projektet leddes av studenter, utfördes av studenter, för studenter. Tillsammans så hjälptes vi åt att göra vår studietid så smidig, rolig och meningsfull som möjligt.

Studentmentorerna ligger för närvarande på is från kårens sida men LTU arbetar med ett liknande projekt som kallas SI.

Att vara mentor

Luleå Studentkår rekryterade studentmentorer både på campus Luleå och Piteå. Mentorerna var studenter som studerar något av de program som tillhör någon av de 6 sektionerna inom Luleå Studentkår.

Varje mentor ledde en grupp med ca 8 adepter. Adepter är nya studenter som var intresserade av att få stöd i början av sin utbildning. Arbetet som mentor innebar att hjälpa adepterna med att hitta rätt studieteknik och planering av studier samt hur det är att vara student vid LTU.

Det var viktigt att hålla adepterna motiverade så de har intresse att fortsätta genom hela programmet. I uppdraget som studentmentor delades studentmentorernas egna erfarenheter som student vid LTU.

Som mentor genomgicks du en obligatorisk utbildning i vad mentorskapet innebär och hur mentorskapsprojektet fungerar. Efter avslutat uppdrag hade mentorn möjlighet att få ett arvode på 10.000 kr med förutsättning att uppdraget genomfördes väl.

Studentmentorerna rekryterades under våren och arbetade sedan tillsammans med kåren för att rekrytera de nya adepterna under nolleperioden och studiestarten under hösten.

Att vara adept

Som ny student kan det kännas tryggt att ha någon mer erfaren att vända sig till under sitt första år. Adepterna fick möjligheten att tillsammans med en liten grupp andra studenter få hjälp av en äldre student för att komma in i studietekniken och studielivet. Genom att vara adept fick de därmed en utmärkt fördel vid studiestart och därmed en chans att få en bättre studieteknik och studietänk.

Adepterna rekryterades under nolleperioden och studiestarten för att sedan sätta igång vid kursstart.