Seth M. Kempes stipendiefond har till syfte att hjälpa studenter genomföra utlandsstudier där fonden bidrar med hjälp av resekostnader.

Stiftelsens ändamål skall vara till att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom resestipendier till medlemmar i Luleå Studentkår med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens Län.

En fullständig ansökan skall innehålla:

  • En kostnadskalkyl för resan, där direkta resekostnader och andra sökta medel (från andra finansiärer) tydligt skall framgå.
  • Redovisad resekostnad (transportkostnad), skall styrkas med referens (ex skärmdump, länk osv duger inte).
  • Ett personligt brev om högst en A4 sida
  • Ett personbevis där folkbokföringsort tydligt framgår, högst 3 månder gammalt.
  • Betyg ska, för studenter, bifogas till ansökan.
  • CV samt individuell studieplan skall bifogas för doktorander.

Det personliga brevet skall beskriva resmål, syfte med resan samt en presentation av den sökande. Kopplingen till den utbildning/forskning som bedrivs skall tydligt framgå av brevet. Bidrag från stiftelsen kommer endast att beviljas för resekostnader och inget annat. I ansökan skall det även framgå mellan vilka datum resan genomförs. Om medel för samma syfte sökts eller erhållits från något annat håll skall detta framgå av ansökan.

Vid bedömningen läggs även särskild vikt vid prestationer som den sökande har åstadkommit vid sidan av studieresultat. Exempel på sådant kan vara engagemang som främjar LTU, engagerad inom universitetsföreningar etc.

Styrelsen är ej skyldig att behandla ofullständiga ansökningar.

Beslut om tilldelning av stipendier kan ej överklagas och avslag på inkommen ansökan motiveras ej.

Ansökningarna skall lämnas in via: set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF med anmälningsblankett och samtliga bilagor.

(För att slå i hop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst)
Frågor gällande stipendiet hänvisas till handläggare tel 0920-49 21 52, mail: set.kempe@teknologkaren.se

Efter genomförd resa:
Senast en månad efter genomförd resa skall en reseberättelse om högst två A4 tillsammans med ett verifikat på att resan genomförts enligt ansökan (t.ex. kursintyg eller deltagarlista från konferens) skickas till set.kempe@teknologkåren.se. Har detta inte inkommit senast en månad efter avsedd hemkomst från resan kommer återkrav av stipendiet göras.

Reseberättelsen skall innehålla följande:

  • Beskriv vad syftet med resan var (vad gjorde du, vart var du, hur länge var du där)
  • Beskriv hur resan bidrog till din utbildning
  • Ge tips! Beskriv därför också vilka hinder du stötte på och hur du löste dem (tänk att detta ska vara hjälp för kommande stipendiater)