Som student kan du välja att sitta på en styrelsepost i en sektionsstyrelse. Varje sektion har olika poster i sin styrelse och väljer in styrelser en gång per år och man sitter då på sin post i ett år och är ansvarig för ett visst område.

Sektionsordförande

Är den som leder styrelsens arbete och representerar sektionen utåt. Det är ordföranden
som ska se till att det arbete som ålagts styrelsen utförs samt att denne ska tänka i ett
längre perspektiv och se till den rent visionära sidan av styrelsens arbete.
Kort kan man sammanfatta ordförandens ansvar till att:
➢ Leda sektionsstyrelsens arbete
➢ Medverka i ordförandeutskottets möten
➢ Representera sektionen i de sammanhang där det behövs

Vice sektionsordförande

Vice sektionsordförande är förvaltningsansvarig samt bär det ekonomiska ansvaret inom
styrelsen. Denne ska se till att sektionens pengar används på avsett sätt och förvalta
övriga sektionstillhörigheter på det sätt som bäst gagnar sektionens medlemmar. I de fall
som hjälp behövs i dessa frågor kan en vice sektionsordförande vända sig till
kårstyrelsens ekonomiska koordinator alternativt lyfta problematiken i förvaltningsutskottet.
Vice sektionsordförande företräder även sektionsstyrelsen i sektionsordförandens ställe
Kort kan man sammanfatta vice sektionsordförandes ansvar till att:
➢ Förvalta sektionens pengar
➢ Utvärdera disponeringen av sektionens tillgångar
➢ Medverka i förvaltningsutskottets möten

Utbildningsbevakare

Utbildningsbevakaren är den som ser till att de regler som gäller utbildningens utformning
följs samt tar emot studentärenden från studenter inom utbildningsområdet. Personen ska
själv i största möjliga mån lösa problem som ligger under styrdokumentet ”Studenters
rättigheter och skyldigheter” men kan alltid söka hjälp hos kårstyrelsens
utbildningsansvariga.
Kort kan man sammanfatta utbildningsbevakarens ansvar till att:
➢ Ta emot och lösa studentärenden som täcks av ”Studenters rättigheter och
skyldigheter”
➢ Ta emot och vidarebefordra studentärenden som personen själv inte kan lösa till
utbildningsutvecklaren
➢ Medverka i utbildningsutskottets möten

Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig är den person som är ansvarig för att något kul finns att göra för
sektionens medlemmar, så som t.ex. event eller sittningar. Det är även den som är
ansvarig för att studiemiljön utvärderas och att alla behandlas lika oavsett kön, etnicitet,
religion etc.
Kort kan man sammanfatta den studiesocialt ansvariges ansvar till att:
➢ Se till att det finns roliga event/sittningar för sektionens medlemmar
➢ Medverka på Studiemiljökommitténs möten
➢ Medverka i studiesociala utskottets möten

Arbetsmarknadsansvarig

Arbetsmarknadsansvarig är den som ser till att medlemmar i sektionen får kontakt med
arbetsmarknaden och framtida arbetsgivare. Detta kan göras t.ex. genom anordnandet av
företagskvällar, föreläsningar eller andra aktiviteter.
Kort kan man sammanfatta den arbetsmarknadsansvariges ansvar till att:
➢ Se till att sektionens medlemmar får kontakt med intressenter inom näringslivet
➢ Medverka i arbetsmarknadsgruppen
➢ Anordna roliga/spännande/intressanta möten mellan medlemmar och
arbetsmarknaden

Informationsansvarig

Informationsansvarig är den som informerar sektionens medlemmar om inte bara vad som
händer utan även när det händer. Detta kan göras via t.ex. affischering, infomail eller
sociala nätverk. Informationsansvarige håller nära kontakt med Luleå Studentkårs
Kommunikationsansvarig för att försäkra att alla parter är väl underrättade om allt som
pågår inom kåren.
Kort kan man sammanfatta den informationsansvariges ansvar till att:
➢ Medverka i informationsutskottet
➢ Underrätta och informera sektionens medlemmar om vad som händer och när det
händer
➢ Ansvara för sektionens IT resurser

Vill du sitta med i en sektionsstyrelse? Kontakta den sektionen du är intresserad av.